Tham gia chào giá thực hiện thu gom xử lý tro bay, xỉ than, xỉ vôi và than bùn các loại (3195/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm