Tham gia chào giá thực hiện bốc xếp sản phẩm Alumin và Hydrat loại 50kg lên phương tiện vận tải tiêu thụ (3238/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm