Mời tham gia chào giá thực hiện bảo dưỡng các máy lọc nước năm 2019 (23/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm