Tham gia chào giá thực hiện dịch vụ phun diệt côn trùng gây hại năm 2019 (47/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm