Mời tham gia chào giá thực hiện lắp đặt pano, áp phích tuyên truyền trong công tác ATLĐ, PCCN, MT trên các tuyến đường chính trong NMA, NMT (381/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm