Mời tham gia chào giá thực hiện sắp xếp, bố trí sơn Epoxy phân chia phân khu các khu vực 2 thuộc PX. SCTH&TM (giai đoạn 1) (421/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm