Mời tham chào giá thực hiện sửa chữa bơm cao áp DGBJ 200-100x8 PX. Nhiệt điện (422/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm