Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa mái che và gờ chống tràn tại kho chứa xỉ thuộc PX. Nhiệt điện (444/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm