Mời tham gia chào giá thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2019 (474/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm