Mời tham gia chào giá gói dịch vụ: thực hiện một phần công việc đắp đất màu, xếp đá khan, rãnh thoát nước sườn đồi, rãnh ngang - dọc mái đập và quan trắc thuộc phương án số 209/PA-LDA ngày 23/01/2019 (524/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm