Về việc tham gia mời chào giá: Mua săm vật tư Túi PE, hạt nhưa PP phục sản xuất quý 2 năm 2019 (50/TB-DNP)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm