Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa hệ thống xử lý nước dư Hồ bùn đỏ D10 (636/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm