Thông báo mời chào hàng (677/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm