Thông báo mời chào hàng (697/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm