Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm bạc gối Turbin các loại, số 702/TB-LDA ngày 08/4/2019 (753/LDA-VTU)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm