Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục công trình tại: Văn phòng Công ty và PX. Mỏ tuyển (785/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm