Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa nền sàn kho xút A03 (giai đoạn 2) (970/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm