Mời tham gia chào giá thực hiện bảo trì định kỳ các thiết bị phân tích thuộc TTHN - Vilas 875 và PX. NĐ năm 2019 (1056/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm