Thông báo mời chào hàng (1144/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm