Mời tham gia chào giá thực hiện Sơn, sửa chữa đường ống cấp nước chữa cháy tại C01 (1172/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm