Tham gia chào giá thực hiện sửa chữa chén nung bạch kim (Platinum) (1189/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm