Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, phục hồi trục cánh khuấy bồn kết tinh -PX. Kết tinh (1190/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm