Tham gia chào giá: Gói mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong nhà máy tuyển 6 tháng cuối năm 2019 (1238/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm