Mời tham gia chào giá: mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn lắng và bồn rửa Nhà máy Alumin 6 tháng cuối năm 2019 (1250/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm