Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, sơn nền sàn khu vực máy nghiền PX. Nguyên liệu (1264/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm