Mời tham gia chào giá thực hiện Quan trắc các công trình hồ đập và công trình kiến trúc năm 2019 Thu nhỏ THÔNG TIN CHÍNH (1548/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm