Chào giá chỉ định thực hiện Xử lý sự cố sửa chữa, bảo dưỡng biến tần quạt ID 6kV, 1800KW (50A/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm