Chào giá chỉ định (đặt hàng) thực hiện Khoan thăm dò bổ sung năm 2019, mỏ bauxit Tây Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng (1591/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm