Mời tham gia chào giá: Mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn rửa Nhà máy Alumin của LDA (1615/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm