Mời tham gia chào giá thực hiện Sửa chữa, sơn nền sàn khu vực 2 các phân xưởng: Lắng rửa, NKN&MT, Mỏ tuyển, Kết tinh, Nung hydrat (1653/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm