Mời tham gia chào giá thực hiện Đo kiểm, đánh giá tình trạng động cơ điện trong toàn Công ty (1654/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm