Mời tham gia chào giá thực hiện Triển khai một số công việc thuộc chương trình 5S tại Nhà xưởng D17, Garage D19-Phân xưởng SCTH và Xưởng Sửa chữa-Phân xưởng Trạm mạng (1658/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm