Gia hạn thời gian mời chào giá gói mua sắm vật tư chất trợ lắng dùng cho các bồn rửa nhà máy alumin số 1615 (1697/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm