Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá (1708/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm