Mời tham gia chào giá thực hiện Sửa chữa nhà để xe tại D01+Kho Alumin số 2 và góc đường 28,29,30 PX Kết tinh (1791/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm