Mời chào giá chỉ định thực hiện Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, Đảng viên trong Công ty (1956/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm