Video hình ảnh hoạt động năm 2015

Video về hình ảnh hoạt động của Công ty Nhôm Lâm Đồng năm 2015

Video về hình ảnh hoạt động của Công ty Nhôm Lâm Đồng năm 2015


Văn Phòng LDA