PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Phòng TCLĐ là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức lao động, tổ chức sắp xếp sản xuất, đào tạo, công tác lao động tiền lương, các chế độ đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.

Nhiệm vụ

 Phòng Tổ chức lao động có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và của TKV.

  • Công tác tổ chức:

- Xây dựng Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

- Thực hiện công tác nhân sự (tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu…)

- Tổ chức triển khai việc nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm.

   - Lập và điều chỉnh quy hoạch cán bộ kế cận đối với các chức danh từ Phó phòng, Phó Quản đốc trở lên.

- Xây dựng phương án tổ chức, hoàn thiện các phương án tổ chức sản xuất các đơn vị, phòng ban trong Công ty phù hợp từng giai đoạn phát triển và nhiệm vụ của Công ty.

- Xây dựng các chức năng nhiệm vụ của các phòng, bổ sung nhiệm vụ chức năng kịp thời theo yêu cầu của sản xuất.

- Quản lý, cập nhật chương trình quản lý nhân sự theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.

- Quản lý hồ sơ CBCNV trong Công ty.

- Xác nhận lý lịch cho cán bộ, công nhân viên của Công ty;

- Thực hiện các báo cáo về công tác cán bộ theo quy định của Tập đoàn và cấp trên.

  • Công tác đào tạo:

- Chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của Tập đoàn;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch.

- Xây dựng quy chế đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức các lớp đào tạo- bồi dưỡng tay nghề cho CBCNV.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra sát hạch công nhân mới tuyển dụng và tổ chức thi thợ giỏi các cấp hàng năm cho các ngành nghề.

- Thực hiện nâng ngạch bậc lương theo quy định cho CBCNV.

  • Công tác lao động tiền lương:

- Lập, triển khai tốt kế hoạch lao động, tiền lương theo kỳ kế hoạch.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương trong toàn Công ty.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan: xây dựng, bổ sung, hoàn thiện định mức lao động, đơn giá tiền lương, trên cơ sở các định mức của Nhà nước, Tập đoàn và các điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.

  • Công tác chế độ chính sách:

- Thực hiện các chế độ chính sách (BHXH, BDĐH, BHLĐ…) đối với người lao động trong toàn Công ty theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.

- Giám sát công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; Đôn đốc việc khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh thường xuyên, điều kiện ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm các bếp ăn, ...

  • Công tác thi đua, khen thưởng:

- Là thường trực Hội đồng thi đua của Công ty, soạn thảo và tham mưu thực hiện tốt quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động các phong trào thi đua tháng, quý, năm. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua của Công ty, lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua các cấp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động.

- Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng các danh hiệu thi đua cấp cao.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao./.