PHÒNG KẾ HOẠCH - TIÊU THỤ

Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác kế hoạch, tiêu thụ, khoán quản trị chi phí, quản lý các hợp đồng kinh tế và công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch đầu tư có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

  • Công tác kế hoạch:

 - Lập, giao kế hoạch SXKD quý, năm và dài hạn trong nội bộ Công ty và tổng hợp trình duyệt Kế hoạch với Tập đoàn.

 - Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị, phòng ban thực hiện kế hoạch.

 - Đánh giá chất lượng, tiến độ, chỉ số quản lý kế hoạch toàn Công ty.

 - Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết sản xuất KD quý, năm của Công ty.

 - Đề xuất các giải pháp quản lý kế hoạch có hiệu quả.

  • Khoán quản trị chi phí.

- Thường trực Ban khoán phí Công ty.

- Quản trị chi phí giá thành, doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty từ giao kế hoạch đến quyết toán và báo cáo phân tích, giải pháp thực hiện.

- Kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn, giám sát hạch toán giá thành công đoạn.

- Chủ trì thẩm định các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.

- Tham gia nghiệm thu khối lượng mỏ, nghiệm thu sửa chữa lớn, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

  • Công tác tiêu thụ:

- Lập kế hoạch tiêu thụ tháng, quý, năm.

- Tập hợp Biên bản giao hàng và lập hồ sơ thanh toán tiền hàng với khách hàng.

  • Quản lý các hợp đồng kinh tế.

- Thường trực soạn thảo và hướng dẫn soạn thảo các hợp đồng kinh tế.

- Quản trị theo dõi các hợp đồng kinh tế (tiến độ, nghiệm thu, thanh lý).

- Hướng dẫn, kiểm tra lưu giữ, thống kê báo cáo các hợp đồng kinh tế.

  • Quản lý công tác đầu tư xây dựng:

- Chủ trì tham mưu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến quyết toán công trình/dự án.

- Tổ chức lập, thẩm định, các thủ tục trình phê duyệt: Dự án đầu tư / Báo cáo KTKT - Tổng mức đầu tư; Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán; Thiết kế bảng vẽ thi công - DT trình phê duyệt theo quy định.

- Lập các thủ tục, thực hiện lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, chào hàng các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành.

- Tổng hợp lập kế hoạch đầu tư hàng năm trình Tập đoàn phê duyệt, định kỳ báo cáo thực hiện đầu tư, báo cáo giám sát theo quy định của Tập đoàn.

- Thực hiện trình tự các bước về quản lý dự án đầu tư, công trình.

- Thực hiện quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn công, quyết toán vốn đầu tư các dự án. 

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.