PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật khai thác quặng bauxit, kỹ thuật tuyển, kỹ thuật sản xuất Alumin, tham mưu quản lý các công trình thủy lợi; Quản trị tài nguyên, Địa chất, Trắc địa; Đổi mới phát triển công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin của Công ty. Tham gia công tác đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật; công tác phòng chống mưa bão. Thường trực hội đồng nghiệm thu sản phẩm toàn công ty. Quản lý hệ thống dây chuyền thiết bị, công nghệ không thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Cơ điện như hệ thống lò hơi, lò nung, hệ thống ống dẫn khí, ống công nghệ, bình bồn trong toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất nhà máy Alumin. Tham gia quản lý các công trình, vật kiến trúc thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý trong công ty.

Nhiệm vụ

 Phòng kỹ thuật công nghệ có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

  • Quản lý kỹ thuật:

- Áp dụng các quy định quản lý kỹ thuật khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin của Tập đoàn hoặc các cơ quan có thẩm quyền vào thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Công ty.

- Phân cấp quản lý công tác kỹ thuật khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin, bao gồm: Công tác lập kế hoạch kỹ thuật, xây dựng hồ sơ kỹ thuật và triển khai thi công, quản lý ranh giới, bãi thải, nghiệm thu khối lượng sản phẩm, quản lý chất lượng và công tác giám định số lượng, chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng lịch trình, kế hoạch kỹ thuật công nghệ trong khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin… tháng, quý, hàng năm, trung hạn, dài hạn của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới và phát triển công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong các quá trình sản xuất của Công ty.

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, định mức kỹ thuật trong các khâu khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin sát với chỉ tiêu, định mức giao khoán của Tập đoàn và đặc điểm, điều kiện cụ thể của Công ty.

- Đề xuất công nghệ và tham gia thẩm định các phương án của các phòng, đơn vị về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình thủy lợi: Đập cai bảng, Hồ thải đuôi số 5 … đảm bảo đúng quy định.

 - Thường trực hội đồng nghiệm thu sản phẩm toàn công ty.

  • Quản trị tài nguyên, địa chất, trắc địa:

- Lập quy hoạch tổng thể tài nguyên đáp ứng kế hoạch đầu tư, thiết kế, sản xuất dài hạn, ngắn hạn, hàng năm.

- Xây dựng biện pháp quản trị tài nguyên trong ranh giới mỏ và phương án nâng cấp đánh giá trữ lượng, bổ sung tài nguyên, mở rộng ranh giới  dài hạn và hàng năm.

- Lập kế hoạch thăm dò, khảo sát dài hạn, trung hạn, hàng năm.

- Đánh  giá chất lượng quặng bauxit cho từng khối trữ lượng, mỏ. Biện pháp quản lý chất lượng quặng nguyên khai, quặng tinh và alumin

- Quy trình, quy định về công tác địa chất mỏ và nghiệm thu khối lượng mỏ hàng tháng trong năm.

- Tham mưu trong việc ký kết hợp đồng thăm dò, khảo sát; nghiệm thu khối lượng thăm dò, khảo sát.

- Quản lý các quy định về công tác trắc địa trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc, lập bản đồ, xây dựng kế hoạch hàng năm. Theo dõi đo đạc nghiệm thu khối lượng mỏ, kiểm kê các sản phẩm tồn kho...

- Quản lý, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch về chất lượng các sản phẩm sản xuất hàng tháng, quý và cả năm của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá sự thay đổi trữ lượng hàng năm trên cơ sở khối lượng quặng nguyên khai thác, tổn thất trong khai thác hàng tháng, quí, năm; sự thay đổi do thăm dò, chỉnh lý lại tài liệu địa chất, sự thay đổi ranh giới mỏ đang quản lý.

- Lập đề án, phương án, giải pháp để thực hiện việc tham mưu, đề xuất quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ đáp ứng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu tài nguyên, lập kế hoạch, sơ đồ đo đạc dài hạn, hàng năm.

- Triển khai công tác điều tra, thăm dò, khảo sát trong phạm vi ranh giới mỏ hiện có để nâng cấp trữ lượng.

- Phối hợp với Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế - Quân sự lập phương án bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

- Lập hồ sơ xin cấp trên bổ sung tài nguyên, thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định

- Xây dựng và quản lý các mốc ranh giới mỏ; các mốc cố định, mốc tạm thời  ngoài mặt bằng để phục vụ công tác đo đạc. Xây dựng, quản lý mạng khống chế tọa độ, độ cao toàn bộ các khu Công ty quản lý, khai thác.

- Hàng năm tổ chức đo vẽ thành lập các bản đồ địa hình khu mỏ và các công trình: khai thác, thăm dò địa chất, khu vực nứt nẻ, dịch chuyển, hệ thống thoát nước, tuyến vận tải, trạm điện, đường dây, kho chứa sản phẩm, bãi thải... phục vụ cho việc lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, nghiệm thu, thanh toán.

  • Quản lý tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, và các nhiệm vụ khác :

 - Quản lý hệ thống dây chuyền thiết bị, công nghệ không thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Cơ điện như hệ thống lò hơi, lò nung, hệ thống ống dẫn khí, ống công nghệ, bình bồn trong toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất nhà máy Alumin.

 - Tham gia quản lý các công trình, vật kiến trúc thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý trong công ty.

 - Tham gia công tác đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật; công tác phòng chống mưa bão

 - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.