PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Là phòng thay mặt và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về công tác điều hành hoạt động sản xuất trong ka, ngày, tuần, tháng toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch tháng, quý, năm và tình hình sản xuất thực tế. Chỉ đạo và điều chỉnh các chỉ tiêu công nghệ hàng ka, ngày trong quá trình sản xuất. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Nhiệm vụ

Phòng Điều hành sản xuất có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

- Xây dựng kế hoạch tác nghiệp tháng và kiểm điểm thực hiện.

- Tham mưu điều động thiết bị và các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ trong ka sản xuất.

- Cập nhật tình hình sản xuất hàng ngày của toàn Công ty và thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

- Giám sát chỉ đạo quá trình sản xuất quặng, sàng tuyển, chế biến Alumin.

- Liên kết để tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin theo kịp thời theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thi công cho tất cả các phân xưởng, theo biện pháp kỹ thuật - an toàn.

- Thống kê và báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng ca theo yêu cầu của Lãnh đạo và các đơn vị. Báo cáo các tồn tại và đề xuất hướng khắc phục kịp thời với Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất.

- Kiểm tra việc giao nhận ca của các cán bộ CHSX; nhật lệnh, phân việc ... Đặc biệt phải kiểm tra kỹ các biện pháp thi công đảm bảo an toàn .

- Tham gia kiểm tra, giám sát tại hiện trường sản xuất của các đơn vị đảm bảo chấp hành đầy đủ theo biện pháp an toàn; điều hành quá trình sản xuất đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.