PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm trước khi tiêu thụ. Điều hành nguyên vật liệu nhập kho đầu vào, điều hành tiêu thụ sản phẩm. Nghiệm thu sản phẩm các công đoạn sản xuất để làm cơ sở thanh quyết toán cho các đơn vị. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Nhiệm vụ

 Phòng KCS có các nhiệm cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

- Thực hiện phân tích, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào cấp cho nhà máy tuyển và nhà máy Alumina để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả.

- Kiểm định chất lượng sản phẩm và phân lô sản phẩm theo chất lượng sản phẩm đạt được.

- Xây dựng quy chế quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm sản  xuất. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp thích hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, chịu trách nhiệm việc đánh giá đúng đắn chất lượng sản phẩm và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

 - Điều hành, theo dõi, cập nhật nguyên vật liệu nhập kho đầu vào, điều hành tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý và thực hiện việc theo dõi và thống kế số lượng chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Nghiệm thu sản phẩm các công đoạn sản xuất để làm cơ sở thanh quyết toán cho các đơn vị.

               - Tổ chức quản lý thiết bị, dụng cụ gia công phân tích chất lượng sản phẩm. Tổ chức thẩm định, giám định các dụng cụ đo lường chất lượng sản phẩm .

               - Tổ chức kiểm tra giám sát công tác lấy mẫu; tổ chức lấy mẫu, gia công, chế biến và tổ chức phân tích mẫu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ .

               - Chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm cho khách hàng .

- Lập các báo cáo chất lượng định kỳ, cung cấp các số liệu cần thiết cho các bộ phận quản lý trong phạm vi nghiệp vụ của phòng.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, bồi dưỡng và giảng dạy hướng dẫn nghiệp vụ cho CBCN theo chuyên ngành .

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.