PHÒNG CƠ ĐIỆN

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác cơ điện, vận tải, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sản xuất, hệ thống điều khiển, công tác định mức, công tác sửa chữa. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Nhiệm vụ

Phòng Cơ điện có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV..

Các nhiệm vụ chính:

- Bố trí các thiết bị cơ điện đáp ứng yêu cầu của từng vị trí, từng biện pháp, khâu trong dây chuyền công nghệ đảm bảo sản xuất an toàn có hiệu quả; nghiên cứu áp dụng các thiết bị mới, phát huy sáng kiến cải tiến về lĩnh vực thiết bị cơ điện phù hợp với công nghệ để đảm bảo an toàn và năng xuất.

- Giám sát việc sử dụng các thiết bị vận tải, cơ giới và toàn bộ trạm mạng cung cấp điện phục vụ sản xuất trong toàn Công ty, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

- Lập và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện các quy trình về vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện, hệ thống cung cấp điện trong toàn Công ty.

- Làm các thủ tục xin cấp phép, kiểm tra, kiểm định các thiết bị cơ điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các quy trình, biện pháp KTAT trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, s/c các thiết bị cơ điện.

- Xây dựng và ban hành các các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư cho từng loại thiết bị.

- Lập và triển khai kế hoạch cơ điện, vận tải tháng, quý, năm và dài hạn.

- Quản lý nguồn vốn sửa chữa trung, đại tu tài sản cố định, sửa chữa thường xuyên thiết bị.

- Tham gia kiểm tra, điều tra xử lý làm rõ các vụ việc, sự cố thiết bị gây mất an toàn hoặc thiệt hại đến tài sản, con người.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.