PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ - BẢO VỆ - QUÂN SỰ

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, tổ chức thực hiện quản lý công tác thanh tra, pháp chế, bảo vệ, quân sự, phòng chống cháy nổ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của từng thời  kỳ và đảm bảo các hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Nhiệm vụ

Phòng TBQ có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

  • Công tác bảo vệ, quân sự:

 - Xây dựng các phương án để tổ chức triển khai bảo vệ tuần tra canh gác, tài sản vật tư thiết bị khai trường, ranh giới mỏ phù hợp với từng thời kỳ đảm bảo an toàn trong SXKD, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trong doanh nghiệp.

- Tham mưu về công tác quân sự, dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng và làm nhiệm vụ quân sự với nhà nước.

- Chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghĩa vụ bảo vệ quân sự cho CBCNVC trong công ty theo yêu cầu của cấp trên hoặc địa phương.

- Thừa lệnh Tổng Giám đốc Công ty để đại diện cho công ty trong những trường hợp cụ thể được Tổng giám đốc uỷ quyền quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, quân sự của địa phương để giải quyết các vấn đề về công tác quân sự.

- Thực hiện các nghiệp vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

  • Công tác thanh tra, pháp chế:

- Điều tra giải quyết các vụ việc có đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong CBCNV, báo cáo Tổng Giám đốc xử lý vi phạm (nếu có).

- Tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao.

- Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

- Đề xuất với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty chương trình xây dựng quy chế quản lý nội bộ của Công ty, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đó.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan tham gia soạn thảo các dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ và các văn bản quan trọng khác của Công ty để đảm bảo tính pháp lý của các văn bản.

- Thẩm định các quy chế quản lý nội bộ, các văn bản hướng dẫn do các phòng ban chức năng của Công ty soạn thảo khi được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ tham gia ý kiến việc xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đề xuất với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty các biện pháp xử lý.

-  Là đầu mối đại diện cho Công ty tiến hành các hoạt động thu thập, nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc và tham gia quá trình tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty khi được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền.

- Tham mưu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.