PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật xây lắp; Nghiệm thu thanh quyết toán các công trình xây lắp cũ và mới; Tham gia thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát các công tình đầu tư do Công ty àm chủ đầu tư; Quản lý các công trình, dự án ngoài Công ty; Quản lý công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình vật kiến trúc.

Nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dưới đây, nhưng không hạn chế các nhiệm vụ khác theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn TKV, cụ thể:

Các nhiệm vụ chính:

  • Công tác đầu tư:

 - Chủ trì, tham mưu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến quyết toán công trình, dự án.

- Tổ chức lập, thẩm định, các thủ tục phê duyệt: Dự án đầu tư / Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) - Tổng mức đầu tư; Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trình phê duyệt theo quy định.

- Lập các thủ tục, thực hiện lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, chào hàng các gói thầu theo quy định của Luật đầu thầu và các văn bản hiện  hành.

- Tổng hợp lập kế hoạch đầu tư hằng năm trình Tập đoàn phê duyệt, định kỳ báo cáo thực hiện đầu tư, báo cáo giám sát theo quy định của Tập đoàn.

- Thực hiện trình tự các bước về quản lý dự án đầu tư, công trình.

- Thực hiện quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn công, quyết toán vốn đầu tư các dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

  • Công tác quản lý công trình xây lắp:

- Xây dựng các kế hoạch, các biện pháp, giải pháp, quy trình công nghệ, kỹ thuật an toàn phục vụ công tác xây lắp.

- Triển khai thi công các hạng mục công trình xây lắp cũ và mới.

- Lập hồ sơ nghiệm thu,  thu hồi vốn các hạng mục công trình xây lắp cũ và mới với chủ đầu tư và các nhà thầu phụ.

- Giải quyết các vướng mắc, kiến nghị về chất lượng công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu.

- Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu xác nhận khối lượng, tiến độ; kiểm tra công tác an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây lắp

- Quản lý chất lượng thi công các công trình xây lắp.

- Kiểm tra chất lượng, kỹ thuật để tiếp nhận và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây lắp cũ và mới.

-  Quản lý và theo dõi tiến độ, thanh lý, gia hạn các hợp đồng về các công trình xây lắp.

- Lập báo cáo về khối lượng, chất lượng, tiến độ theo quy định, cung cấp các số liệu cần thiệt cho các bộ phận quản lý trong phạm vi quản lý.

- Chịu trách nhiệm giải trình cơ quan kiểm toán, thuế và các công trình xây lắp.

- Quản lý và triển khai theo thiết kế, dự toán, tiến độ thực hiện các công trình xây lắp, đầu tư.

- Tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, của tư vấn giám sát về các vấn đề liên quan đến thực hiện thi công các công trình xây lắp, đầu tư.

- Đối với các công trình đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư:

+ Phối hợp và làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong và ngoài Công ty thực hiện các công việc trong quá trình thi công công trình theo nhiệm vụ và quyền hạn được Công ty giao;

+ Giám sát các công trình đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.