HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG


 

Ông: Lê Việt Quang

Trưởng ban Tập đoàn - TV BQL vốn của TĐ tại các DN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Điện thoại: 

Email: quanlv@lda.vn

http://lda.vn/images/lanhdao/quang.jpg

 

 

Ông: Vũ Minh Thành

Thành viên HĐTV Công ty

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc

Điện thoại: 

Email: thanhvm@lda.vn

http://lda.vn/images/lanhdao/thanh.jpg

 

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thangnv@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/thang.jpg