BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TY


 

 

Ông: Vũ Minh Thành

Thành viên HĐTV Công ty

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thanhvm@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/thanh.jpg

 

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thangnv@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/thang.jpg

 

 

 

Ông: Nguyễn Quang Thuyết

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: thuyetnq@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/thuyet.jpg

 

Ông: Phạm Dũng Sỹ

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: syphamdung@lda.vn 

 

http://lda.vn/images/lanhdao/sy.jpg

 

 

Ông: Tường Thế Hà

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: hatt@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/hanh.jpg

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Văn Phòng

Trợ lý Tổng Giám đốc

Điện thoại:

Email: phongnv@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/hanh.jpg

 

 

Bà: Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Điện thoại:

Email: hanhnt@lda.vn

 

http://lda.vn/images/lanhdao/hanh.jpg