VĂN PHÒNG CÔNG TY

Là phòng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc, quản lý và thực hiện toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực văn phòng, quản trị hành chính, văn thể, Y tế, quản lý khu tập thể CBCNV.

Nhiệm vụ

Văn phòng có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và của TKV.

  • Công tác văn phòng:

 Tổ chức các Hội nghị, họp, tiếp khách chung của Công ty và của Tổng Giám đốc. Quảng bá hình ảnh Công ty.

- Đón tiếp và bố trí, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty.

- Lập các báo cáo, chỉ thị, nghị quyết các cuộc họp của Tổng Giám đốc, nghị quyết các Hội nghị liên tịch giữa Tổng Giám đốc với các tổ chức đoàn thể quần chúng.

- Căn cứ chương trình công tác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc hàng tuần để lập lịch và điều hành xe phục vụ.

- Theo dõi việc thi hành các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Tổng Giám đốc Công ty đối với các phòng, đơn vị trong Công ty.

- Xử lý các công văn tài liệu gửi đến Công ty, rà soát các đề nghị trình Tổng Giám đốc duyệt. Kịp thời báo cáo các chỉ thị nghị quyết của cấp trên với Tổng Giám đốc Công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất.

- Thực hiện quản lý con dấu của Công ty, bảo quản các loại công văn tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Đôn đốc việc thực hiện Nội quy làm việc trong toàn Công ty.

- Tổ chức quản lý tài sản, các trang thiết bị làm việc của phòng Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng họp, Hội trường, nhà văn hoá, Nhà khách Công ty.

- Thực hiện làm vệ sinh ở các khu vực được giao đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ.

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị các phòng làm việc của Văn phòng hàng năm.

- Quản lý hệ thống mạng máy tính và các vấn đề liên quan đến công nghệ tin học trong toàn Công ty, phục vụ việc cung cấp, lưu trữ dữ liệu của các đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi tình trạng thiết bị mạng và máy tính trong Công ty, bảo dưỡng và xử lý khắc phục kịp thời các sự cố.

  • Văn hóa thể thao:       

-  Xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào văn hóa, thể thao.

- Là thường trực ban tổ chức các giải thể thao, văn nghệ nội bộ. Tổ chức các đoàn tham gia giải thể thao, văn nghệ do cấp trên tổ chức hoặc khi có yêu cầu.

  • Công tác Y tế:

- Chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV trong toàn Công ty để có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn cho CBCNV hiểu biết về các yếu tố tác hại các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng chống.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan và các đơn vị SX tổ chức kiểm tra các yếu tố trong môi trường lao động theo quy định và đề ra các biện pháp khắc phục.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đảm bảo có chất lượng, phát hiện kịp thời các bệnh mới phát sinh để điều trị kịp thời.

- Thực hiện các chế độ quy định theo dõi bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động và các bệnh truyền nhiễm.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý sức khỏe CBCNV.

- Thường trực khám, chữa bệnh cho CBCNV, thường trực các phòng trực y tế công trường. Thực hiện sơ cấp cứu bệnh nhân (nếu có) trước khi chuyển tuyến trên khám, điều trị. Quản lý các loại thuốc phòng chữa bệnh của Công ty.

  • Quản lý khu tập thể CBCN:

- Kiểm tra, nhắc nhở CBCNV ở khu tập thể tự giác chấp hành các nội quy, quy định; phối hợp với Tổ quản lý khu tập thể giải quyết các vụ việc xảy ra.

- Tuyên truyền vận động CBCNV nêu cao ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường. Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào nhằm xây dựng khu tập thể văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.