PHÂN XƯỞNG XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

Tên viết tắt: PX XLMT

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc quản lý và vận hành hệ thống đập, lòng hồ; thực nghiệm và phổ biến công nghệ hoàn nguyên đất - thảm thực vật sau khai thác, chế biến quặng Bauxit và một số lĩnh vực khác khi được Tổng Giám đốc phân công; thi công các công trình xây lắp. Quản lý vật tư, tài sản, nhân lực và địa giới được giao. Cung cấp nước thô phục vụ sinh hoạt và sản xuất của các phân xưởng.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, đảm bảo thực hiện công bằng về quyền và nghĩa vụ của người lao động, giải quyết đầy đủ các chế độ cho người lao động thuộc đơn vị mình quản lý.

- Quản lý và theo dõi tình trạng các công trình kiến trúc xây dựng được giao. Phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng nhỏ, đề xuất lập phương án xử lý các hư hỏng nghiêm trọng để Lãnh đạo công ty xem xét giải quyết.

- Quản lý, vận hành và bảo vệ công trình đập cai bảng, hệ thống bơm nước thô phục vụ sản xuất và sinh hoạt của các phân xưởng.

 - Quản lý vật tư, tài sản, nhân lực và địa giới được giao.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn và BHLĐ theo văn bản pháp quy hiện hành.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ do Công ty trang bị phục vụ yêu cầu sản xuất.

- Quản lý, vận hành trạm bơm nước thô và cung cấp nước thô phục vụ sinh hoạt và sản xuất của các phân xưởng.

- Điều tra, khảo sát thảm thực vật, khí hậu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực nghiệm: Quy trình hoàn nguyên sau khi khai thác, chế biến quặng Bauxit; Các giống cây trồng tại khu vực hoàn nguyên đảm bảo môi trường và có hiệu quả kinh tế; Kỹ thuật ươm và nhân giống, trồng và chăm sóc cây.

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu, thực nghiệm để phổ biến hướng dẫn công nhân, nhân dân địa phương triển khai công tác hoàn nguyên và trồng cây (trồng rừng, cây công nghiệp, các loại cây trồng khác).

- Thi công công trình hạng mục xây lắp (phần xây dựng và cơ khí) và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình đã thi công.

Thực hiện những nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc Công ty giao.