PHÂN XƯỞNG KHAI THÁC

Tên viết tắt: PX KT

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, vận hành các thiết bị Cơ giới, thiết bị vận tải để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Quản lý vật tư, tài sản, nhân lực và địa giới được giao. Sửa chữa tài sản, thiết bị theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, đảm bảo thực hiện công bằng về quyền và nghĩa vụ của người lao động, giải quyết đầy đủ các chế độ cho người lao động thuộc đơn vị mình quản lý.

- Thi công các công trình, hạng mục công trình xây lắp và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình đã thi công.

- Khai thác quặng nguyên khai theo đúng quy trình, quy phạm khai thác mỏ đã được Công ty ban hành.

 - Vận chuyển đất, quặng nguyên khai đổ kho tạm và đổ về kho nhà máy tuyển; v/c quặng tinh từ kho 1 sang kho 2.

- Vận chuyển vật liệu, thiết bị … phục vụ thi công và phục vụ sản xuất khác trong toàn Công ty.

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật, triển khai xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thi công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất do Công ty giao;

- Nắm vững, phân bổ sử dụng các nguồn lực hiện có: số lượng, chủng loại, chất lượng, năng lực các loại xe máy thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật tư thi công và nhân lực của Công ty giao để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

 - Quản lý, sử dụng thiết bị xe máy, vật tư do Công ty trang bị phục vụ sản xuất.

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức kiểm tu, bảo dưỡng các cấp, sửa chữa nhỏ thường xuyên, sửa chữa định kỳ, lập các kế hoạch sửa chữa, kế hoạch nhu cầu vật tư, phụ tùng tháng quý (theo quy định sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Công ty).

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện những nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc Công ty giao.